Privacyverklaring

RWB WAalwijk

25 oktober 2018 – versie 1.2

Voetbalvereniging RWB, gevestigd aan de Gaard 1, 5146AW te Waalwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Via de secretaris van RWB is de functionaris gegevensbescherming van RWB te benaderen. Onze secretaris is te bereiken via het e-mailadres: Secretaris RWB

RWB hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RWB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor jou en jouw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren je deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat je steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij jouw gegevens beschermen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

RWB verwerkt persoonsgegevens omdat je lid, vrijwilliger, in loondienst of sponsor bent van onze voetbalvereniging en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer(s)

– E-mailadres(en)

– Nationaliteit

– Pasfoto (digitale spelerspas)

– KNVB nummer

– Huidige voetbalvereniging (in geval van overschrijving naar RWB)

– Soort lidmaatschap

– Naam vorige Club (ingeval van overschrijving naar RWB)

– Bankrekeningnummer inclusief machtiging voor incasso

Van sponsoren worden naast de bedrijfsgegevens (betreft geen persoonsgegevens) alleen de voor- en achternaam en het e-mailadres verwerkt.

In geval dat het lid minderjarig is (Minderjarigen zijn zij, die de leeftijd van zestien jaren niet hebben bereikt) en/of het lid niet beschikt over een eigen telefoonnummer, email-adres, bankrekeningnummer, kan RWB de volgende persoonsgegevens van de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger vragen.

Als lid van onze vereniging ben je tevens lid van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). Ten behoeve van dit lidmaatschap worden onder meer NAW gegevens verstrekt aan de KNVB. De bond gebruikt je gegevens indien je deelneemt aan de KNVB competities en om je eventueel informatie over de activiteiten van de bond toe te sturen. Voor meer informatie over de privacy statement van de KNVB  ga naar:  https://www.knvb.nl/info/3043/privacy 

KNVB slaat ook gegevens op die niet door RWB zijn verzameld zoals tuchtzaken, privacy instellingen KNVB Functie’s , Diploma’s etc. Deze staan vermeld in de KNVB privacy statement

Voor het opslaan en opvragen en verwerken van bovenstaande persoons gegevens maakt RWB gebruik van de online database van Sportlink. Voor de privacy statement van sportlink ga naar: https://www.sportlink.nl/privacyverklaring/  Hierbij wordt gebruik gemaakt van een autorisatie systeem die er voor zorgt dat alleen de juiste clubfunctionaris toegang heeft voor de voor hem noodzakelijke gegevens.

In het kader van de uitvoering van activiteiten van de vereniging van RWB kunnen persoonsgegevens, of tijdens een evenement gemaakte foto’s, worden gepubliceerd op de website van RWB, social media als Facebook en Twitter en lokale en/of regionale nieuwsbladen. Wij maken gebruik van foto’s om via website of social media verslag te doen van onze sportieve en sociale activiteiten. Het is mogelijk dat op foto’s ook andere personen staan dan leden en vrijwilligers van onze vereniging, maar kunnen dit bij het verslag doen van onze sportieve en sociale activiteiten niet uitsluiten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken In het kader van blessurebehandeling kan RWB zgn. bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, in dit geval medische, van je verwerken.

Doel en grondslag persoonsgegevens verwerking.

RWB verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het voeren van een leden-, sponsor- en financiële en salarisadministratie;

– Het innen van contributies of sponsorfacturen, uitbetaling van salaris en afhandeling daarvan;

– Voor het indelen in teams en de communicatie die nodig is voor het algemeen functioneren als    team (bijvoorbeeld t.b.v. trainingen en wedstrijden).

– Het verzorgen van de publicaties op de beeldschermen op het sportcomplex

– Het verzorgen van informatie op onze website

– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

– Sportieve en sociale evenementen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RWB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De persoonsgegevens die in het kader van de financiële en salaris administratie zijn verzameld en verkregen, worden door RWB in ieder geval minimaal zeven jaren (wettelijke bewaartermijn) bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

RWB deelt jouw persoonsgegevens voor een beperkt aantal leden met onze accountant ten behoeve van de loonadministratie. Met deze bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin is ook het niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens bepaald. RWB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt ten aller tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Sommige persoonsgegevens kun je zelf wijzigen via de App van Voetbal.nl of via onze ledenadministrateur . Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RWB en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je bezitten in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen via  hierbij wordt wel gevraagd om een legitimatiebewijs te tonen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RWB neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens RWB van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatie beleid op al onze systemen.  Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via onze Secretaris RWB

Klachten

RWB wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Vragen en of opmerkingen

Vragen over of eventuele suggesties ter verbetering van deze Privacyverklaring kunnen gestuurd worden naar het emailadres Secretaris RWB

Bestuur RWB

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24-10-2018