Beste leden van RWB,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke gehouden wordt op:

Dinsdag 29 oktober 2019, Aanvang 21.00 uur.

 

Agenda:

1 Opening voorzitter.
2 Notulen Ledenvergadering d.d. 02 november 2018
3 Jaaroverzicht RWB Voorzitter.
4 Jaaroverzicht Jeugdcommissie.
5 Financieel verslag 2018 – 2019 door de Kascommissie.
6 Begroting 2019 – 2020.
7 Verkiezing Kascommissie.
8 Ingekomen agendapunt Tarik Maamar.

Pauze

9 Verkiezing Bestuur.
10 Bestuursmededelingen.
11 Rondvraag.
12 Sluiting.

 

T.a.v. punt 9 van de agenda, Verkiezing Bestuur, de volgende toelichting:

Sjaak Timmermans en Dick van der Schans zijn aftredend als lid van het bestuur en hebben zich herkiesbaar gesteld.

Nieuwe Bestuurskandidaten kunnen zich aanmelden bij voorzitter Bas Bruurmijn en/of secretaris Dianne van Diemen.
Postadres RWB: Postbus 146 5140 AC Waalwijk.

 

Voor vragen kun je terecht bij voorzitter Bas Bruurmijn en/of secretaris Dianne van Diemen.

Tot dinsdag 29 oktober 2019.

 

Het Bestuur.